Valla üldplaneering

Veriora valla üldplaneering on kehtestatud Veriora Vallavaolikogu 21.12.2009 määrusega nr 31. Üldplaneeringu eesmärgiks on määratleda valla ruumilise arengu põhimõtted, täpsustada maakasutus- ja ehitustingimusi ning reguleerida arendustegevust Veriora valla haldusterritooriumil.  Üldplaneeringuga suunatakse valla maakasutust ning määratakse detailplaneeringu koostamise kohustusega alad. Veriora valla üldplaneeringuga luuakse võimalused elanike sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks ning soodsa majanduskeskkonna kujunemiseks.Veriora valla üldplaneeringu koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustega, mille alusel on tehtud muudatusi planeeringulahenduses.

Kehtestatud Veriora valla üldplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on kättesaadav Veriora Vallavalitsuses aadressil: Räpina mnt 2,  Veriora alevik.

VERIORA VALLA ÜLDPLANEERINGU DOKUMENDID:

Veriora valla üldplaneeringu seletuskiri

Lisa 1 Lähteolukord

Lisa 2 Üldplaneeringu pass

Lisa 3 Üldplaneeringu koostamise protsess

Üldplaneeringu koosseisu kuuluvad kaardid:

Veriora valla ruumilise arengu põhimõtted

Veriora valla ja suuremate asumite tsoneerimispõhimõtted (Veriora)

Veriora valla ja suuremate asumite tsoneerimispõhimõtted (Leevi)

Veriora valla maakasutuspiirangud (Veriora)

Veriora valla maakasutuspiirangud (Leevi)

Veriora valla ja lähialade funktsionaalsed seosed

Veriora valla munitsipaliseeritavad maad , avalikku kasutusse taotletavad teed

Veriora valla väärtuslikud alad, üldkasutatavad puhke- ja virgestusalad, kaitsealused objektid

Veriora valla tehnovõrkude arengu skeem

Veriora valla detailplaneeringute koostamise järjekord

Keskkonnamõju srateegiline hindamine:

Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

© Veriora 2022 - Veriora.ee