Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse  panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist).

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri  28.03.2017 käskkirjaga nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument”.

Programmdokument ja taotlusvormid

Taotlusi võetakse vastu 1. juunini 2017.

Veriora Vallavalitsuse kontaktisik: arendusspetsialist Külli Pähn, tel. 795 8533, e-post: kylli@veriora.rapina.ee


Taotluste hindamisel on eelistatud majapidamised, kus elavad lapsed ja/või puuetega inimesed,

eelistatud valdkond – veesüsteemidele laekuvad taotlused.


 

Veriora valla hajaasustuse programmi hindamiskomisjon:

 

  1. Majanduskomisjoni esimees Kaarel Tiganik – komisjoni esimees
  2. Arendusspetsialist Külli Pähn – programmi elluviimise eest vastutav isik
  3. Maa- ja ehitusspetsialist Taivo Kaldoja – komisjoni liige
  4. Majandusspetsialist Jüri Leikin – komisjoni liige
  5. Revisjonikomisjoni esimees Heli Salf- komisjoni liige.

Hajaasustuse programmist 2017 rahastatud projektide nimekiri
Hajaasustuse programmist 2016 rahastatud projektide nimekiri
Hajaasustuse programmist 2015 rahastatud projektide nimekiri

© Veriora 2022 - Veriora.ee