Lasteaed Õnneseen

paviljon

Direktor: REET AASMA

Telefon: 795 8493

E-mail: lasteaed@veriora.rapina.ee ; reet.aasma@mail.ee
Aadress: Viluste küla, Räpina vald,  64225 Põlvamaa

VERIORA LASTEAED ÕNNESEEN ARENGUKAVA 2013-2018 

 

LASTEAIA PÄEVAKAVA

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toetub päevakavale. Päevakava määrab päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja poolt kavandatud ning lõimitud õppe- ja kasvatustegevused.

 

Kellaaeg Tegevus
7.00-8.45 Laste saabumine lasteaeda

Laste vabategevus (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)

Individuaalne töö lastega

Suhtlus ja info jagamine lapsevanematega

Laste igapäevatoimingud

8.45-9.00 Hommikusöök
9.00-10.45 Hommikuring

Õpetaja poolt kavandatud lõimitud õppe-kasvatustegevused

Õppetegevus gruppides

Laste vabategevused

10.45-12.15 Õues viibimine

Õppekäigud ja jalutuskäigud

Looduse ja ilmastiku vaatlused

Sportmängud, vaba mäng

12.15-12.30 Riietumine, pesemine
12.30-13.00 Lõunasöök
13.00-15.00 Ettevalmistus puhkeajaks

Unejutu lugemine või CD kuulamine

Puhkeaeg

15.00-15.30 Laste vabategevused

Laste igapäevatoimingud

15.30-16.00 Õhtuoode
16.00-17.45 Õpetaja poolt kavandatud õhtused tegevused

Laste vabategevused

Individuaalne töö lastega

Suhtlus ja info jagamine lastevanematega

Õues viibimine

Laste kojusaatmine lasteaiast

18.00 Lasteaed suletakse

 


 VERIORA LASTEAED ÕNNESEEN HOOLEKOGU KOOSSEIS 2017/2018 õ.-a.

                                                                                                                                                                                                                      Kinnitatud Räpina Vallavalitsuse

22.11.2017 korraldusega  nr 506

 

Rühm Esindaja nimi E-post
Õnneseen Taavo Salf

Hoolekogu esimees

taavo.salf@gmail.com
Õnneseen Ilona Oeselg-Tigasing saarepiiga@gmail.com
Õnnetriin Martin Hütt martinhytt@gmail.com
Õnnetriin Olga Nuusberg-Lapp olga.nuusberg@mail.ee
Pedagoogide esindaja Tiina Lang tiina.lang@gmail.com
Pedagoogide esindaja Karin Koltsov karinvirkunen@hot.ee
Vallavalitsuse esindaja Mari Kolbakov mari@veriora.rapina.ee

 


Lasteaia hoolekogu ülesanded lähtuvalt “Koolieelse lasteasutuse seadusest” (RT 1999, 27.387)

 • 24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 – jõust. 01.09.2008]

(3) Hoolekogu:
1)kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
2)annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
3)teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
4)osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]
5)otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6)otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

TÖÖTAJAD:

Reet Aasma direktor

53434614

reet.aasma@mail.ee

Anneli Lutsar õpetaja

53802607

annelilutsar@hot.ee

Karin Koltsov õpetaja

53434948

karinvirkunen@hot.ee

Tiina Lang õpetaja

5536847

tiina.lang@gmail.com

Annika Oja õpetaja abi

53804293

annikaoja10@hot.ee

Urve Ilves õpetaja abi

55537862

urve.ilves@gmail.com

 

Veriora Vallavalitsuse määrus 23.05.2006 nr “Veriora valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”

 

 

 


 

Veriora Lasteaed Õnneseen

KODUKORD

 

 1. ÜLDSÄTTED
  • Veriora Lasteaed Õnneseen kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest. Lasteaia põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse korraldustest jt. koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest
  • EV Haridusseadusest lähtuvalt vastutab alushariduse omandamise eest lapsevanem või teda asendav isik. Lasteaed toetab ja täiendab perekonda lapse alushariduse omandamisel (EV Haridusseadus §24)
  • Lasteaia õppe- ja kasvatustöö korralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse õppekavale.
  • Lasteaia kodukord on lastevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks
 1. LASTE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE
  • Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub Veriora valla koolieelsesesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel
  • Lasteaia direktor komplekteerib rühmad lasteaeda laekunud kohasoovi avalduste alusel
  • Lapse rühma vastuvõtmisel esitab lapsevanem õpetajale perearsti poolt väljastatud tervisetõendi ning vajadusel informeerib kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt

(SM määrus Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale 24.09.2010 (avaldamismärge RT I 2010, 69, 526) nr.61 § 7 lg2)

 • Lasteaia e-posti aadress: lasteaed@veriora.rapina.ee; lauatelefon 79 58 493
 • Rühma personali ja direktori telefonid ja meiliaadressid on infotahvlitel
 • Laps kustutatakse lasteaia nimekirjast lapsevanema kirjaliku taotluse alusel, seoses lapse kooliminekuga, lapsevanema poolt lasteaiatasu tasumata jätmisega 3 kuud.
 1. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
  • Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.00-18.00

Palume lapsele järele tulla hiljemalt 17.45. Juhul, kui tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järeletulemisega, palume sellest kindlasti lasteaeda informeerida

3.2 Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides, sealjuures ei tohi see segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.

3.2.1 Kui laps sööb hommikueinet, siis on vajalik lapse kohalolek hommikusöögi alguseks

3.2.2 Kui laps ei söö hommikueinet, siis tegevuste alguseks, s.o.hiljemalt kella 9.00-ks.

3.3 Lapse turvalisuse tagamiseks annab lapsevanem hommikul lapse isiklikult õpetajale        üle. Vajadusel teavitab lapsevanem õpetajat kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist- see aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.

3.4 Lapsevanem toob lapse lasteaeda korrastatult ja ilmastikule vastavas riietuses. Lapse   riided on märgistatud ning lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu). Tüdrukute pikad juuksed on kinnitatud.

3.5 Kui lapsevanem lahkub koos lapsega lasteaiast, siis tuleb sellest kindlasti rühmas olevat õpetajat või tema asendajat teavitada. Parim viis selleks on lapse lähedane pilkkontakt õpetajaga, head aega ütlemine ning õpetaja poolse vastuse saamine.

3.6 Lastevanematega koos toimuvatel ühisüritustel ja peale lasteaiapäeva lapse üleandmist lapsevanemale vastutab lapsevanem lapse eest .

3.7 Ootamatute olukordade või juhtumite korral (kui vanem ei saa lapsele õigeaegselt järele tulla) ootab õpetaja lapsevanema ära kella 18.30-ni. Kui lapsevanemaga ei saada kontakti, teavitatakse lasteaia direktorit, kes võtab ühendust valla lastekaitsespetsialistiga.

3.8 Koju saatmisel on õpetajal keelatud last üle anda võõrale või selleks volitamata isikule, samuti alkoholijoobes vanemale/volitatud isikule või nooremale kui 14. aastasele lapsele.

3.9 Kui erandkorras tuleb lapsele lasteaeda järele alates 14-aastane laps, siis sõlmib lapsevanem selleks varem õpetajaga kirjaliku kokkuleppe ja kinnitab selle direktori juures.

3.10 Lasteaed on suletud riigipühadel. Neli korda aastas on lasteaia tööpäev lühendatud kolm tundi, lasteaed töötab kella 15.00-ni üks päev enne jõulupüha (23.12), uut aastat (31.12), vabariigi aastapäeva (23.02) ning jaanipäeva (22.06).

 

 • LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
  • Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist ( SM määrus Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale 24.09.2010 (avaldamismärge RT I 2010, 69, 526) nr 61 § 13 lg1). Rühma õpetajal on õigus keelduda rühma vastu võtmast last, kellel on palavik, kõhulahtisus, silmapõletik, tugev nohu, köha, oksendamine, pedikuloos või muud viirus- või nakkushaiguste sümptomid.
  • Rühma õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaias viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
  • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt. Suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annustes üksnes lapsevanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia direktori määratud lasteaia õpetajaga. Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamiseleja päevakavale§ 13 lg5
  • Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all.Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  • Nakkushaigustest (tuulerõuged, silmapõletik, sarlakid, leetrid jne) tuleb teavitada koheselt lapse rühma õpetajat, kes informeerib sellest direktorit. Lasteaia direktor teavitab kõiki lapsevanemaid lasteaias esinevast nakkusohust.
  • Haiguse järelravi tuleb teostada kodus, last tuleks hoida peale haigusest tervenemist mõnda aega kodus, et immuunsüsteem tugevneks ning laps ei oleks vastuvõtlik uutele haiguse tekitajatele.
  • Kui laps vajab mingis osas erihoolt või on mõnede toiduainete suhtes allergiline, teavitab lapsevanem sellest rühma õpetajat.
  • Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem rühma õpetajat.
  • Lapse agressiivse ja ettearvamatu käitumise korral (seab ohtu enda ja kaaslaste turvalisuse)võib õpetaja lapse mõneks ajaks rühmast eemaldada, andes lapse mõne teise pedagoogilise töötaja järelvalve alla.

4.10 Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et    vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

4.11 Lapsel on õueriided, peakate (ka suvel) ja jalanõud vastavalt ilmastikule.Õues mängimiseks on parim riietus selline, mis on mugav ja mille määrdumine ei tekita probleeme.

4.12 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle ja teisi ohtlikke detaile. Lapse turvalisuse huvides ei kanna laps lasteaias ehteid.

 • Lapse kapi hoiab korras lapsevanem koos lapsega
 • Maiustused ja puuviljad on lubatud, arvestades laste arvuga rühmas. Keelatud on kaasa anda närimiskummi.
 • Lapse sünnipäeva tähistamine lasteaias toimub vastavalt rühma traditsioonidele.
 • Lasteaias viibivad lapsed 1-2 korda päevas õues..Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist) SM määrus Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale 24.09.2010 (avaldamismärgeRT I 2010, 69,526) nr 61 §14 lg 9).
 • Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.

 

 1. LAPSEVANEMA OSALUSTASU JA TOIDURAHA ARVESTAMINE

5.1 Lapsevanem maksab osalustasu, mis koosneb toidurahast ning õppe- ja kohamaksust.

5.2 Lapsevanema osalustasu suurus on kehtestatud Veriora vallavolikogu poolt.Osalustasu arvestatakse aasta ringselt (väljaarvatud kollektiivpuhkuse kuu juuli). Veriora Vallavolikogu määrus 24.01.2013 nr 2 Toidupäeva maksumuse kinnitamine ja määrus 24.01.2013 nr 4 Koolieelse lasteasutuse lastevanemate poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine

5.3 Lasteaias on kolm toidukorda. Lapse toidukulu päevamaksumuse kehtestab lasteaia hoolekogu.

5.4 Lapsel on võimalik loobuda mõnest toidukorrast (nt hommiku- või õhtuoode), kui lapsevanem annab sellest teada rühma õpetajale.

5.5 Arve lapsevanema osalustasu ja toiduraha maksmiseks väljastab Veriora Vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanema e-posti aadressile. Arusaamatused lahendab lasteaia direktor või valla raamatupidaja (telef. 79 58 374).

5.6 Lapsevanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 20.kuupäevaks, kas pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele või sularahas valla kassasse.

 

 1. KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA

6.1 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. Soovitav on alustada päeva kiirustamata ja sõbralikult. Esmastele lasteaeda tulijatele tuleb anda piisavalt kohanemis- ja harjumisaega.Lapse jaoks on kohanemine kergem, kui tema kodune päevakava on sarnane lasteia päevakavaga.

6.2 Lasteaed on lapse jaoks teine kodu, mis saab turvaliseks ning heaks kasvu-, arengu ja mängukeskkonnaks koostöös lasteaia personali ja lapsevamemate vahel.

6.3 Oodatud on lapsevanemate mõtted, ettepanekud lasteaiaelu parendamise kohta. Oluline on lapsevanemate osalemine lasteaiaga seotud üritustel.

6.4 Oma rahulolematust tuleb rääkida avameelselt neile, keda see otseselt puudutab. Igasugused erimeelsused tuleb kiiresti selgeks rääkida.

6.5 Koostööd soodustav info on väljas rühma teadetetahvlil.

6.6 Lapsevanem peab rühma õpetajat koheselt teavitama, kui lapsevanemate kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadres) või lapse tegeliku elukoha aadress on muutunud.

 

7. TURVALISUSE TAGAMINE

7.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

7.2 Mängu- ja võimlemisvahendid vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse

7.3 Lasteaia mööbel vastab lapse eale ja kasvule ning on paigaldatud nii, et on välditud vigastuste tekkimise.

7.4 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

7.5 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja liitrühmas kuni kümne lapse kohta. Koolieelne lasteasutuse seadus § 7 lg 1`1

7.6 Lapse puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

7.6 Õppekäigul saadab lapsi kaks täiskasvanut

7.7 Lastel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta lapse mänguasja kadumise või purunemise eest.

7.8 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. Samuti väikseid, õrnu, hinnalisi ja tugevat heli tekitavaid mänguasju.

7.9 Turvalisuse tagamiseks on õuealal videovalve.

7.10 Lapse üleandmisega õpetajalt lapsevanemale, läheb vastutus üle automaatselt lapsevanemale, k.a. koos lapsevanemaga toimuvad üritused.

7.11 Isikutel, kes ei ole lasteaiaga otseselt seotud või kellele pole selleks luba antud, on lasteaia/kooli hoones ja territooriumil viibimine keelatud. Töötaja või lapsevanem peab võõrast isikust teatama direktorile.

7.12 Lasteaia/kooli territooriumil on keelatud suitsetamine ja e-sigareti kasutamine

7.13 Loomade lubamine, kutsumine ja toomine lasteaia/kooli territooriumile on keelatud. Erandjuhul annab selleks loa direktor. Territooriumil olevast loomast tuleb kohe teatada direktorile või tema äraolekul majandustöölisele.

7.14 Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest tuleb kohe teatada rühma õpetajale või direktorile.

7.15 Õppe-kasvatustöö käigus lapsega toimunud õnnetusjuhtumist teatab õpetaja kohe direktorile ja/või kutsub abi telef. 112. Direktor informeerib toimunust lapsevanemat.

[/tab]

[/tabs]

© Veriora 2021 - Veriora.ee