Kultuur

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Juhataja: ANU LUIGA
telefon: 5669 3686
e-mail: anu.luiga@rapina.ee

Leevi rahvamaja: Kooli 8, Leevi küla, Räpina vald, Põlvamaa

Veriora rahvamaja: Viluste küla, Räpina vald (Viluste Põhikooli maja)


 

 

 

VERIORA VALLA KULTUUR
PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Veriora Valla Kultuur (edaspidi asutus) on Veriora valla asutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on
Veriora valla elanike vaba aja veetmise, kultuuri-, spordi- ja huvialategevuse korraldamine. Veriora
Valla Kultuur on Veriora valla asutuste Veriora Rahvamaja ja Leevi Rahvamaja õigusjärglane.
1.2. Asutuse ametlik nimetus on Veriora Valla Kultuur.
1.3. Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, Põlvamaa, Veriora vald ja aadress on Uus tn 5, Veriora alevik,
Veriora vald 64201.
1.4. Asutusel on iseseisev eelarve Veriora valla eelarve koosseisus. Asutusel võib olla oma sümboolika.
1.5. Asutus on Veriora Vallavalitsuse (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus, kes on asutuse
valduses oleva vallavara valitseja.
1.6. Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Veriora vallavolikogu (edaspidi
vallavolikogu) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7. Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Veriora valla õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi
korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.
2. PÕHITEGEVUSALAD
2.1. Asutuse põhitegevuseks on:
2.1.1. rahvuskultuuri arendamine;
2.1.2. taidluse arendamine ja huvialaringide töö korraldamine;
2.1.3. kultuuriliste, spordi ja meelelahutuslike ürituste, seminaride, festivalide, koolitusprogrammide
korraldamine elanikkonna kõigile vanusegruppidele;
2.2. Punktis 1.1 nimetatud põhieesmärkide saavutamiseks täidab asutus järgmisi ülesandeid:
2.2.1. korraldab elanike vaba aja sisustamist;
2.2.2. korraldab huvialaringide tööd, festivale, seminare ja koolitusprogramme;
2.2.3. korraldab kunstinäitusi ja vahendab teatrietendusi;
2.2.4. loob kontakte teiste taidluskollektiivide ja kultuuriasutustega ja korraldab kultuurivahetust;
2.2.5. kirjastab ja levitab asutuse põhitegevusega seotud trükiseid;
2.2.6. osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, pakub toitlustus- ja olmeteenuseid;
2.2.7. teeb koostööd nelja valla ühise ajalehega;
2.2.8. võimaldab Viluste Põhikoolil ja Leevi Algkoolil kasutada rahvamajade ruume vastavalt
vajadusele;
2.2.9. kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla kultuuri- ja spordielu
kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muu taolise.
2.2.10. teenindab eelkõige Veriora valla elanikke.
3. VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS
3.1. Asutuse bilansis oleva vara omanik on Veriora vald (edaspidi vallavara). Vallavara valdamise,
kasutamise või käsutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud
asutuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või on omandatud vallavara arvel, kuulub
vallale.
3.2. Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vallavara valitsema volitatud asutusena
lähtudes riigi ja Veriora õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
3.3. Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:
3.3.1. Veriora valla eelarvelistest vahenditest;
3.3.2. sihtotstarbelisest toetusest riigieelarvest;
3.3.3. tasuliste teenuste osutamisel kõrgemalseisva organi poolt kinnitatud hindade alusel saadud
tuludest;
3.3.4. annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest ning muudest seadusega lubatud vahenditest.
3.4. Asutusele võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.
3.5. Asutuse eelarve projekti koostamine, menetlemine ning Veriora vallavolikogu (edaspidi
vallavolikogu) poolt kinnitatud valla eelarve alusel asutuse alaeelarve koostamine toimub riigi ja
Veriora valla õigusaktides kehtestatud korras.
3.6. Asutus koostab oma majandustegevuse plaani igaks eelarveaastaks, lähtudes asutuse tegevuse
eesmärkidest ja tegevusaladest, kõrgemalseisva organi poolt antud ülesannetest ning käesolevast
põhimäärusest.
3.7. Asutusel on riigi ja Veriora valla õigusaktidega ettenähtud korras õigus korraldada asutuse bilanssi
kuuluvate hoonete, rajatiste ja seadmete haldamist, ümberehitamist, kapitaal- ja sanitaarremonti.
3.8. Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Veriora valla õigusaktidega ning Veriora
valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras tsentraliseeritud raamatupidamisena.
3.9. Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Veriora Vallavolikogu revisjonikomisjon ja
Vallavalitsuse finantsnõunik või vallavolikogu poolt määratud audiitor.
4. JUHTIMINE
4.1. Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Veriora õigusaktidega kehtestatud korras ametisse tähtajaga ja
vabastab ametist Vallavalitsus vallavanema ettepanekul.
4.2. Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab vallavalitsuse korralduse alusel töölepingu vallavanem.
4.3. Asutuse põhitegevuse tagamiseks riigi ja Veriora valla õigusaktides kehtestatud korras asutuse
juhataja:
4.3.1. korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse
finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust
seaduses ettenähtud korras;
4.3.2. sõlmib asutuse nimel lepinguid;
4.3.3. tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi ja
omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4.3.4. kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga koostab asutuse koosseisu, kehtestab töökorralduse
vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja määrad vastavalt kehtivale
korrale;
4.3.5. tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes vastavalt seadustele ja käesolevale põhimäärusele;
4.3.6. omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama asutust kohtus, riigi- ja
omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4.3.7. kehtestab asutuse töösisekorraeeskirjad;
4.3.8. annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende
täitmist;
4.3.9. korraldab asutuse eelarve projekti ning vallavolikogu poolt kinnitatud valla eelarve alusel asutuse
alaeelarve koostamise ja esitamise kõrgemalseisvale organile ning vastutab eelarveliste vahendite
sihipärase kasutamise eest;
4.3.10. korraldab asutusele saabunud teabenõuete, kirjade ja avalduste lahendamist;
4.3.11. vastutab asutuse raamatupidamise algdokumentide õigeaegse esitamise eest kõrgemalseisva organi
raamatupidamisele ning nendes sisalduvate andmete õigsuse eest.
5. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
5.1. Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.
5.2. Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel
tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel kõrgemalseisvale organile.
5.3. Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.
[/tab]
[/tabs]

© Veriora 2021 - Veriora.ee