Kasutusloa väljastamine

Ehitise kasutamiseks peab olema kasutusluba, välja arvatud elamiseks mittekasutatava väikeehitise kasutamiseks.

Kasutusloa taotluse esitab ehitise omanik või ehitise kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas, või korteriomanik korteriomanike häälteenamuse otsuse alusel. Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes. Ajutise ehitise korral võib kasutusloa taotluse esitada ehitusloa taotleja.

Kasutusloa saamiseks tuleb esitada:

 • kasutusloa taotlus koos lisadega ehitise  oluliste tehniliste andmete  kohta (blankettide väljatrükk)
 • ehitusprojekti muudatused
 • energiamärgise koopia, kui ehitusluba on väljastatud pärast 01.01.2009
 • oluliste ehitustoodete ja materjalide (tuletõkkeuksed, moodulkorstnad, teras- ja betoonkonstruktsioonide, reoveemahuti, puhastusseadmete jms) vastavusdeklaratsioonid või –sertifikaadid
 • ehitustööde päevik
 • kaetud tööde aktid (võimalusel fotod)
 • elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja)
 • üle 25 kW võimsusega gaasipaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja)
 • lepingute koopiad (vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas, prügi)
 • hoone mahamärkimise akt või teostusjoonis
 • esitatavad dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad

Ehitise tehniliste dokumentide loetelu täpsustatakse iga objekti kohta eraldi.
Sõltuvalt konkreetse ehitise iseärasustest võib nimekirja lisanduda nõutavaid dokumente

Kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid esitada ühes eksemplaris köidetuna koos sisukorraga         

Riigilõivu saaja on Veriora Vallavalitsus.
Tasuda saab Swedbank EE912200001120108771 või SEB EE441010220085751018 või sularahas Veriora Vallavalitsuse kassasse.
Selgitusse märkida “Riigilõiv (kinnistu nimi või koha- aadress, ehitis) kasutusloa taotluse läbivaatamise eest (riigilõivuseadus § 319)”.

Enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist (22. juuli 1995) asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses õiguslikul alusel ehitatud ehitist võib kasutada vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele.

Enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist (22. juuli 1995) asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses õiguslikul alusel ehitatud ehitise omanik võib taotleda kasutusluba, sealhulgas ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks, esitades kohalikule omavalitsusele kasutusloa taotluse koos lisadega ja ehitise seletuskirjaga mõõdistusprojekti ning tasudes riigilõivu.

 

© Veriora 2022 - Veriora.ee