Ettevõtlustoetus

Alates 01.01.2016 on võimalik Veriora valla eelarvest taotleda ettevõtlustoetust.

Veriora valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise kord

Taotlemise avalduse vorm

Aruande vorm

Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes
alustavad tegevust või on alustanud tegevust toetuse taotlemise aastal.
Ettevõtlustoetust saab üks ja sama isik temaga seotud ettevõtte toetuseks taotleda ühe
korra viie aasta jooksul.
Ettevõtlustoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) taotleja on rahvastikuregistri andmete kohaselt Veriora valla elanik ja ettevõtte juriidiline
aadress on Veriora vallas;
2) taotlejal puuduvad riiklikud ja kohalikud maksuvõlad;
3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud
pankrotti;
4) toetust antakse ettevõtlusega alustamiseks.

© Veriora 2021 - Veriora.ee