KOHALIKUD OMAVALITSUSED VÕTAVAD ÜLE MITMED MAAVALITSUSE ÜLESANDED

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Alljärgnevalt on toodud lühiülevaade kohalikule tasandile üle tulevatest ülesannetest.

MAAKONNA KESKUS

Põlva maakonna keskuses Põlvas hakatakse teostama kõiki rahvastikutoiminguid: sündide ja surmade registreerimine; abielu sõlmimine ja lahutamine; nime muutmine (seda toimingut saab teha neljas kohas Eestis – Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses); soo muutmise andmete registreerimine; isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks; isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; elukoha registreerimine; hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend); andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral; rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

Rahvastikutoimingute ülesanded ülejäänud kohalikes omavalitsustes ei muutu, neis registreeritakse endiselt surmi, sünde, elukohti ning tehakse rahvastikuregistri väljavõtteid.

KOHALIKUD OMAVALITSUSED

Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel. Lisaks on 2018. aastast kohalike omavalitsuste ülesandeks näiteks piirangute seadmine siseveekogudel; asendus- ja järelhooldusteenuse rahastamine ja korraldamine; nakkushaiguste karantiini kehtestamine. Ühtlasi on valdadel võimalik vajaduse korral nimetada ametisse saarevahid.

PÕLVAMAA OMAVALITSUSTE LIIT JA PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS

Maakondlikud arendusorganisatsioonid võtavad täies ulatuses enda kanda maakonna arengu kavandamise ja suunamise, sh võrgustikutöö ja piirkonna turundamise ning väliskoostöö hoidmise ja edendamise; samuti siseriiklike toetusprogrammide rakendamise, rahvatervise ja kultuuri valdkonna ülesanded, maakonna turvalisuse nõukogu töö juhtimise ja korraldamise ning maakonna sümboolika ja teenetemärkide hoidmise.

ÜHISTRANSPORDIKESKUSED

Ühistranspordi korralduse eest hakkavad vastutama piirkondlikud Ühistranspordikeskused. Põlva- ja Võrumaa on selleks ühiselt moodustanud Kagu Ühistranspordikeskuse.

PRESSITEADE
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
29. detsember 2017

© Veriora 2021 - Veriora.ee